سنگ فضايی 'در مسير تصادم' با زمين

زمين ممکن است در اثر برخورد يک سيارک ويران شود

دانشمندان می گويند که سيارکی که چند هفته قبل کشف شد بيش از هر شی ديگر آسمانی، زمين را تهديد می کند.

محاسبات اوليه درباره مدار حرکت "2002 ان تی 7" (2002 NT7) حاکی است که اين سيارک در مسير تصادم با زمين قرار دارد و ممکن است در روز اول فوريه سال 2019 به آن برخورد کند، هرچند پارامترهای مجهول زيادی در اين محاسبه وجود دارد.

ستاره شناسان با توجه به ميزان درخشندگی اين سيارک، پهنای آن را دو کيلومتر تخمين می زنند که برای ويران کردن يکی از قاره های زمين کافی است.

دانشمندان می گويند که هرچند که نبايد از اين سيارک غافل شد، اما انتظار دارند که رصدهای بعدی نشان دهد که سيارک دقيقا در مسير تصادم با زمين نيست.

اين سنگ آسمانی ابتدا شب 5 ژوئيه توسط "برنامه خودکار مطالعه آسمان" در "رصدخانه لينير" در ايالت "نيومکزيکو" در آمريکا کشف شد.

از آن روز تاکنون ستاره شناسان سراسر جهان با دقت آن را زير نظر گرفته اند، به طوری که شمار مشاهدات به 200 رسيده است.

دکتر "بنی پايزر" از دانشگاه "جان مورس" در ليورپول بريتانيا گفت: "اين سيارک اکنون به تهديد آميزترين شی آسمانی در تاريخ کوتاه رديابی سيارک ها بدل شده است."

"ان تی 7" هر 837 روز يک بار حول خورشيد گردش می کند و مدار آن گاه به مدار مريخ و گاه به مدار زمين نزديک می شود .

محاسبات دقيق از حرکت "ان تی 7" نشان می دهد که مدار آن بارها با مدار زمين تداخل پيدا می کند.

محققان تخمين می زنند که شتاب برخورد آن به زمين در روز اول فوريه سال 2019، 28 کيلومتر در ثانيه خواهد بود که برای ويران کردن يک قاره و ايجاد تغييرات سراسری در آب و هوای زمين کافی خواهد بود.

با اين حال دکتر پايزر اشاره کرد که مشاهدات آينده می تواند اوضاع را عوض کند.

وی گفت: "اين حادثه منحصر به فرد نبايد ما را از اين واقعيت غافل کند که مشاهدات بعدی در هفته های آتی به احتمال قريب به يقين اين تهديد را برطرف خواهد کرد."

به گفته ستاره شناسان، "ان تی 7" برای 18 ماه آينده به راحتی قابل مشاهده خواهد بود که بدان معنی است احتمال گم کردن آن توسط ستاره شناسان وجود ندارد.

مشاهداتی که طی اين 18 ماه صورت خواهد گرفت، مدار دقيق اين سيارک را مشخص خواهد کرد.

دکتر "دونالد يئومانز" از آژانس فضايی آمريکا، ناسا، گفت: "مدار اين شی شديدا به سمت مدار زمين متمايل است، اما چون رصدکنندگان تاکنون در اين بخش از آسمان در جستجوی چنين شيئی نبوده اند کشف نشده بود."

دکتر يئومانز در رابطه با امکان برخورد سيارک با زمين گفت که پارامترهای مجهول آن بسيار زياد است.

وی گفت: "احتمال خطا در دانش ما از موقعيت ان تی 7 در روز اول فوريه سال 2019 بسيار زياد است و ممکن است خطا در محاسبه به چندين هزار ميليون کيلومتر برسد."

/ 0 نظر / 241 بازدید