اين عکس را هم ببينيد ؟

fa.13810615..1.jpg
فرح پهلوي، خواستار خودداري آلمان از بازگرداندن پناهجويان ايراني شد ؟!

/ 7 نظر / 42 بازدید
دانشجو

رهبر این قیام کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه رهبر اتحاد کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه پهلوی دوست داريم؛ پهلوی دوست داريم

دانشجو

رهبر این قیام کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه رهبر اتحاد کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه پهلوی دوست داريم؛ پهلوی دوست داريم

دانشجو

رهبر این قیام کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه رهبر اتحاد کيه؟؟؟ شاهزاده رضا پهلويه پهلوی دوست داريم؛ پهلوی دوست داريم

pedram

ببين شما که دانشجويی جرا اين حرف مسخره رو ميزنی حوکمت اينده ايران فقط بايد لائيک باشه بس

ذکریا

عکسی ما ندیدیم پس عکس کو؟