مخالفت مقامات ايران با 'خانه های عفاف'

براساس گزارش های رسيده از ايران، مقامات جمهوری اسلامی با پيشنهاد جنجال برانگيز ايجاد "خانه های عفاف" مخالفت کرده اند.

برخی از مقامات و گروه های ديگر اين طرح را به عنوان مجوز ايجاد روسپی خانه های رسمی مورد انتقاد قرار داده بودند.

هدف از طرح اين پيشنهاد مقابله با مشکل رو به افزايش گسترش خودفروشی در ايران بوده است اما محافظه کاران اسلامی به شدت با آن مخالفت کردند.

در صورت ايجاد خانه های عفاف، از اين مراکز برای ترتيب دادن و تنظيم آشنايی بين زنان و مردان مجرد به منظور ارتباط جنسی بين آنان استفاده می شد.

قرار بود هيات امنای خانه های عفاف از مقامات پليس، قوه قضاييه و روحانيون تشکيل يابد و ارتباط جنسی از طريق ازدواج موقت را ترويج کند.

اما تعدادی از افراد و سازمان های مختلف، از جمله گروه های مدافع حقوق زنان، با آن مخالفت ورزيده و گفته بودند که اين اقدام به منزله صدور مجوز برای تاسيس عشرتکده رسمی است.

مقامات بهزيستی در جمهوری اسلامی می گويند که در حال حاضر حداقل سيصد هزار نفر در ايران به خودفروشی اشتغال دارند و بر تعداد آنان مرتبا افزوده می شود.

خطرات بهداشتی و اجتماعی ناشی از روسپی گری مخفيانه و غيرقانونی در جامعه ای با جمعيت جوان و محدوديت های شديد در مورد ارتباط جنسی انگيزه پيشنهاد ايجاد خانه های عفاف بوده است.

/ 0 نظر / 31 بازدید