متهمان خانه هدايت کرج تبرئه شدند

مدير و مددکار خانه هدايت اسلامی کرج تبرئه شدند. سايت زنان ايران به نقل از هفته نامه پيک آزادی کرج در آخرين شماره خود خبر داد شعبه ١۴ دادگاه تجديد نظر کليه اتهامهای مطرح شده عليه گردانندگان خانه هدايت اسلامی از جمله آدم ربايی، اختفا و نگهداری غير قانونی سمن شريفی، نگهداری و واگذاری کودکان شيرخوار و... را رد کرد و مدير مجتمع و مددکار آن را تبرئه نمود.

در بخشی از اين رای آمده است: "پنهان کردن و ربودن دو جرم جداگانه هستند که بايد ارکان تشکيل دهنده آن همگی موجود باشد تا عمل اختفا و ربودن به عنوان جرم تحقق يابند و در مانحن فيه عنصر مادی ربودن و اخفا وجود ندارد... با توجه به شرح فوق و اين که اساسا عمل اخفا وقوع نيافته، با عنايت به اين که رای و دادنامه معترض عنه در خصوص آنان اشتباه است، به نظر اين دادگاه آنان مبرا از اخفای دوشيزه سمن هستند..."

دو سال پيش فردی به نام منصور شريفی ، ساکن محله گيشای تهران به پليس گزارش داد که دخترش سمن از آموزشگاه به خانه بازنگشته. در تحقيقات قضايی معلوم شد سمن شريفی در موسسه خيريه گل ياس ( که با عنوان خانه هدايت اسلامی آغاز به کار کرده بود به سر می برد. پس از شکايت منصور شريفی از همه کسانی که در اين کار دخالت داشتند، پرونده ای عليه محمد منتظری مقدم( رييس دادگاه انقلاب اسلامی کرج و عضو موثر هيات امنای موسسه ياد شده) ، مدير مجتمع، زنی که مددکار مجتمع بود و چندين نفر ديگر به جريان افتاد.

پس از اينکه قاضی حسينی، قاضی ويژه اين پرونده ، بيشتر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر ، متهم رديف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازاتهای نسبتا سنگين محکوم شده بود، با وثيقه آزاد شد.

گفتنی است مجازاتهای سبک متهمان ديگر پيش از اين در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی تبديل شده بود.

همچنين نه در حکم دادگاه اوليه و نه در حکم دادگاه تجديدنظر هيچ اتهامی در مورد وضعيت و مسائل مربوط به ١۹ دختر هفت تا بيست ساله ديگری که در موسسه گل ياس نگهداری می شدند، عليه متهمان مطرح نشده است.

/ 4 نظر / 331 بازدید
بچه مثبت +++++

يه گوني محبت..تقديم با احترامچايي مي خوري؟دست حق يارت

بچه انوج

تا انجا که بنده بررسی کردم اقای منتظری مرتکب جرم نشده نيت وی خير بوده

سمن

لعنت به این حرومزاده ها[لبخند]

کی بشه که این ملعونهای نجس از ایران محو بشن. لعنت به این حکومت کفار