سينمائی ؟

اکران ارتفاع پست ،در سالگرد 11سپتامبر - موافقان و مخالفان چه مي گويند؟

من به هيچ عنوان نمي پذيرم اکران «ارتفاع پست » در ايام 11سپتامبر اتفاقي باشد. عبدالحسين برزيده ، کارگردان و رئيس انجمن سينماي دفاع مقدس به ايسنا گفت به طور حتم و يقين معتقدم از اين فيلم در امريکا سوئ استفاده مي شود. در اين فيلم چند نکته وجود دارد که من وقتي مي بينيم دچار مشکل نمي شوم ؛ ولي قطعا وقتي يک امريکايي مي بيند، مي تواند با توجه به کاناليزه شدن مسائل فرهنگي و تبليغاتي در امريکا، اين برداشت را داشته باشد که يک ملتي دوست دارند با امريکا رابطه داشته باشند و يک سري آدم هم به طور احمقانه مي خواهند جلوي آنها را بگيرند. جمال شورجه نيز در واکنش به اين خبر گفت : با نمايش اين فيلم مي خواهند ايران را به عنوان مهد تروريسم و به عنوان محل و مرکز خشونت و به عبارتي مهد تولد و زايش خشونت و مرکز بي توجهي به کودک و زن معرفي کنند. از طرفي ، همايون اسعديان ، کارگردان سينما، اکران «ارتفاع پست » در امريکا را نگران کننده ندانست و گفت : اين فيلم ، زندگي چند آدم است که به اجبار دست به حرکتي مي زنند، براي رسيدن به ناکجاآباد. من فکر نمي کنم هيچ جاي اين فيلم تاييد حرکت 11سپتامبر باشد که ما بخواهيم نگران باشيم .


/ 0 نظر / 44 بازدید