مغازه داران بگوش ؛ بگوش ؟

ساعت کار جديد برای مغازه ها
ساعات کار جديد مغازه ها، با هدف بهبود نظم اجتماعی !! توجه داشته باشید : نظم اجتماعی !! اعمال شده است؟
مقامات ايرانی مقررات تازه ای برای ساعت کار مغازه ها ارائه کرده اند که به گفته پليس با هدف بهبود نظم جامعه صورت گرفته است.

سخنگوی پليس در تهران، اعمال اين مقررات را با هماهنگی وزارت بازرگانی تاييد کرده است که بر اساس آنها همه مغازه ها، رستوران ها و ساير واحدهای تجاری تا نيمه شب، حق فعاليت دارند.

واحدهايی که قبلا تا ساعت سه صبح باز بودند، اکنون با نصب اطلاعيه هايی به مشتريان خود ساعت جديد بسته شدن مغازه را اطلاع می دهند.

در همين حال، خبرگزاری ايران گزارش داده که 9 آموزشگاه خصوصی موسيقی در شهر قم تعطيل شده اند.

فرمانده پليس محلی گفت که بعضی از دانشجويان اين آموزشگاه ها به ارزش های اسلامی احترام نمی گذاشتند.

يک مقام وزارت ارشاد اسلامی نيز گفته است که اين آموزشگاه ها مجوز لازم برای فعاليت نداشته اند.

اين اقدام ها در پی سخت گيری های اخير واحدهای ويژه پليس ايران بر جوان هايی صورت می گيرد که گفته می شد اصول اخلاقی را رعايت نمی کردند.

/ 1 نظر / 19 بازدید