بالاخره ژن جنايت کشف شد؟

020802_crime300.jpg
تجزيه و تحليل، ارتباط ميان ارتکاب به جنايت و ژنتيک را نشان داده است

پژوهش ها نشان داده است که احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی در ميان پسرانی که ممکن است در دوره رشد تحت بدرفتاری قرار گرفته باشند، از روی ترکيب ژنتيکی آنها مشخص می شود.

دانشمندان در "کينگز کالج" لندن دريافته اند پسرانی که نسخه خاصی از يک ژن در آنها وجود دارد، بيشتر احتمال دارد که از مسير رفتار اخلاقی منحرف شوند و اين در صورتی است که در دوره نوجوانی با آنها بدرفتاری شود.

پژوهشگران معتقدند که اين کشف احتمال دستيابی به داروهايی برای مبارزه با جرم و جنايت را بيشتر می کند.

ولی منتقدان نگران آن هستند که با اعلام اين مطلب، ممکن است بعضی از نوجوانان پيش از آنکه جنايتی مرتکب شوند، تنها به خاطر داشتن ژن مورد بحث، به عنوان مجرمان بالقوه در نظر گرفته شوند.

آنها همچنين بيم دارند که دولت ها ممکن است به جای حل مشکلات ريشه دار اجتماعی برای مبارزه با جرم، به دارو رو بياورند.

ميزان آنزيم

"ژن جنايت" فعاليت آنزيمی به نام "مونوآمين اکسيداز A" را کنترل می کند.

پژوهشگران درباره يک گروه از مردان که 154 تن از آنها مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند تحقيق کردند. با 33 نفر از اينها به شدت بدرفتاری شده بود.

پژوهش نشان داد کسانی که نسخه ای از ژن مورد نظر را که سبب کاهش ميزان توليد آنزيم مونوآمين اکسيداز می شود داشتند، بيشتر درگير رفتارهای ضد اجتماعی مانند جنايت های خشونت آميز می شوند.

برعکس، اين گونه رفتارها در ميانی گروهی که به خاطر وجود يک ژن ميزان کمتری از اين آنزيم در بدن آنها بود، کمتر ديده شد.

ترکيبات شيميايی در مغز

کار آنزيم مونوآمين اکسيداز A اين است که مواد شيميايی که در مغز به وجود می آيد و با جنبه های مختلف رفتاری از جمله تهاجم، ارتباط دارد را تجزيه می کند.

پروفسور "تری مافيت"، يکی از محققان، گفت که يک سوم از مردم دارای ترکيب ژنتيکی هستند که به سطوح پايين تری از اين آنزيم منجر می شود.

محققان دريافتند که 12 درصد از 442 نفری که مورد مطالعه قرار گرفتند کسانی بودند که سطح آنزيم در آنها پايين تر بود و تحت بدرفتاری قرار گرفته بودند.

ولی اين افراد، 44 درصد از جرايم کل گروه را انجام دادند.

پروفسور "استفان پست" کارشناس بيواتيکس (رشته ای که تاثير زيست شناسی را بر اخلاقيات بررسی می کند)، از دانشگاه "کيس وسترن ريزرو" در کلورلند آمريکا، نسبت به اين مساله هشدار داد که نبايد سريع نتيجه گيری کرد که اين پيشرفت می تواند به ساخت داروهايی برای درمان رفتاری ضد اجتماعی بينجامد.

او افزود: بسياری افراد هستند که به لحاظ ژنتيکی آمادگی لازم را برای اينگونه رفتارها دارند، ولی در مقابل رفتارهای خشن بسيار نرمش پذير عمل می کنند و شيوه زندگی سازنده ای را در پيش می گيرند.

او افزود: بروز رفتارهای خشونت آميز در کودکانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، يک مشکل عمده است. بدرفتاری با کودکان را متوقف کنيد و با مطرح کردن نسل جديد داروهای به اصطلاح جلوگيری از خشونت، مشکل را بيشتر نکنيد!

/ 0 نظر / 25 بازدید